Banki czasu

Chciałbyś nauczyć się niemieckiego, ale nie stać cię na opłacenie kursu? Marzysz o tym, by grać skrzypcach, ale nie wiesz, jak się tego nauczyć? Skorzystaj z możliwości, jakie daje Bank Czasu.

Bank Czasu to „instytucja” oferująca wzajemną pomoc ludzi, którzy dysponują wolnym czasem. Banki Czasu pomagają wymieniać pomiędzy nimi czas i umiejętności, bez względu na ich rodzaj. Banki Czasu działają na zasadzie wzajemności. Walutą jest czas. Czas każdego z klientów Banku Czasu jest wart tyle samo. Godzina usług doradcy finansowego jest równa godzinie sprzątania. Jest to istotny, ale wcale nie najważniejszy pożytek z uczestnictwa w Banku. Wymiana ofert i usług w ramach Banku buduje także tak potrzebne dzisiaj poczucie samorealizacji i wspólnoty miedzy uczestnikami wymian. Banki Czasu to skuteczny i efektywny mechanizm angażowania ludzi, zwłaszcza środowisk mało aktywnych, grup zagrożonych marginalizacją lub grup wykluczonych społecznie (np. seniorzy, niepełnosprawni, bezrobotni)

Największą szansę powodzenia mają Banki o charakterze lokalnym, skupiające osoby blisko siebie mieszkające (np. na jednym osiedlu, wsi, małym miasteczku). W wielu z nas znajduje się dużo życzliwości i gotowości do pomocy, trzeba jedynie to wyzwolić, dać impuls. Idealny do tego celu może okazać się Bank Czasu.

więcej informacji

Kluby integracji społecznej

Klub Integracji Społecznej (KIS) to jednostka, której celem jest niesienie kompleksowej pomocy osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie na rynek pracy. KIS działa na rzecz integrowania się osób o podobnych trudnościach i problemach życiowych. To instytucja społeczna, która pomaga samoorganizować się ludziom w grupy, podejmować wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej, w tym zmierzające do tworzenia własnych miejsc pracy.

Głównym celem Klubu Integracji Społecznej jest:

 • Minimalizowanie skutków bezrobocia
 • Promowanie aktywności i przedsiębiorczości społecznej
 • Przygotowywanie do podjęcia zatrudnienia
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
 • Pomoc w wychodzeniu z izolacji i osamotnienia

więcej informacji

Kluby samopomocy

Klub Samopomocy wspiera w inicjowaniu i realizowaniu wszelkiego typu działań, które mogą przyczynić się do poprawy jakości życia w środowisku lokalnym.

Głównym celem KS jest:

 • Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
 • Wsparcie wszelkich osób z różnorodnymi problemami
 • Minimalizowanie skutków bezrobocia
 • Promowanie aktywności i przedsiębiorczości społecznej
 • Pomoc w wychodzeniu z izolacji i osamotnienia
 • Wzmocnienie poczucie wiary i akceptacji w siebie

więcej informacji:

Fundusze lokalne

Fundusz Lokalny to organizacja, która pozyskuje i zarządza pieniędzmi członków danej wspólnoty dla poprawy warunków życia jej mieszkańców. Fundusz mogą wspierać instytucje prywatne i państwowe, instytucje samorządowe i organizacje pozarządowe krajowe i zagraniczne oraz osoby fizyczne. Fundusze udzielają wsparcia merytorycznego i finansowego na terenie danego miasta, powiatu lub większego obszaru. Fundusze Lokalne różnymi metodami starają się animować społeczności lokalne. Cel realizowany jest poprzez programy stypendialne i grantowe dla różnych grup społecznych oraz organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich. Kolejną metotodą jest organizacja cyklu spotkań, szkoleń, forów i debat.

więcej informacji

Centra wolontariatu

Wolontariat jest bezpłatnym, dobrowolnym, świadomym działanie na rzecz innych, wykraczającym poza więzi rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie. W ostatnich latach działalność wolontariuszy w Polsce rozwinęła się zarówno w obszarach utożsamianych z pomocą społeczną, ekologią czy służbą zdrowia, jak również w nowych dotychczas mało dostępnych dla wolontariuszy dziedzinach: kultura, działalność administracyjna czy informatyka. Bezinteresowna pomoc ochotników rozwija ruch hospicyjny, prowadzone są akcje ekologiczne, świadczona jest pomoc ludziom chorym i niepełnosprawnym pozostającym w swoich domach. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom organizacji, instytucji, osób indywidualnych zainteresowanych korzystaniem z pomocy wolontariuszy oraz samych ochotników, Centra Wolontariatu oferują szeroki zakres działań.

Promocja instytucji wolontariatu, służyć powinna utrwalaniu jej znaczenia we współczesnym świecie oraz przyczynić się do zwiększania społecznych motywacji do działać na rzecz innych. Przedstawiciele poszczególnych ośrodków pomagają tworzyć na terenie swojego województwa lokalne Centra Wolontariatu. Zainteresowani utworzeniem Centrum Wolontariatu, chcący włączyć się w pracę Sieci, zobligowani są do wypełniania standardów i warunków współpracy oraz aktywnego działania na rzecz popularyzacji i rozwoju wolontariatu w naszym kraju.

więcej informacji