Dobre pomysły na to jak zmienić warunki społeczne i gospodarcze danej społeczności mogą by realizowane skutecznie przez pojedyncze organizacje, instytucje czy nawet osoby podejmujące różne inicjatywy. Jednak niektóre problemy i związane z nimi przedsięwzięcia okazują się zbyt duże i trudne. Po prostu przekraczają możliwości jednej czy dwóch organizacji czy instytucji. Stąd rosnące zainteresowanie współdziałaniem, pracą wielu różnych podmiotów we wspólnie ustalonym celu.

Praca w grupie łączącej różne podmioty ma o wiele więcej zalet niż działanie w pojedynkę. Należą do nich:

  • możliwość wzmocnienia własnej skuteczności poprzez wspólne działanie,
  • eliminowanie dublowania zadań,
  • łatwość uzyskania powszechnego poparcia w konkretnych zadaniach,
  • możliwość zdobycia większego rozgłosu,
  • łatwiejszy dostęp do ludzi, czasu, pieniędzy.

Partnerstwa mogą być tworzone dla różnych powodów np.:

  • dla rozwiązania jakiegoś konkretnego problemu np. utworzenie stołówki na wsi i po utworzeniu tej stołówki grupa rozpada się (partnerstwo projektowe)
  • dla stworzenia dzielnicowego systemu wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji lub lokalnego systemu wsparcia dla ofiar przemocy (partnerstwo branżowe)
  • dla długofalowego wsparcia rozwoju konkretnych społeczności – wsi, osiedli, dzielnic, gmin… (partnerstwo lokalne)

Partnerstwa lokalne są konstruowane dla wspólnego rozwiązywania problemów, wymiany zasobów i doświadczeń, lepszej koordynacji działań itd. Organizacje uczestniczące w partnerstwie działają zatem w oparciu o wypracowane przez nie zbiorowe cele, nowe reguły decyzyjne, wspólne zadania oraz działania. Od poszczególnych organizacji czy instytucji wymagane jest też zaangażowanie środków własnych. Zależności pomiędzy nimi mogą być oczywiście stałe lub tymczasowe, stosownie do rozwoju sytuacji i funkcjonującej w tym czasie formy współpracy, do których zalicza się sieci, koalicje i partnerstwa.